7.4 - Tarefas - temas, actividades e exercicios

Nesta lapela cubriremos os aspectos correspondentes á/ás tarefa/tarefas da nosa UDI, ou tema/s no caso de ser unha UD, indicando os datos que corresponda, así como das actividades e exercicios, que atoparás na parte inferior da páxina.Tarefas/Temas:

Completaremos os apartados correspondentes ó tema/tarefa, aparecerá un termo ou outro (tema ou tarefa), segundo sexa unha UD ou unha UDI, pero o funcionamento e o mesmo en ambos casos.

 • Escolle entre as tarefas/temas dispoñibles na UD-UDI (1)
 • Engade unha nova tarefa/tema (2)
 • Ordena as tarefas/temas dispoñibles (3)
 • Nome da UD-UDI na que se está a traballar (4)
 • Indica o nome do producto final, no caso dunha tarefa, ou o título no caso dun tema (5)
 • Inclúe unha explicación da tarefa/tema e os obxectivos específicos da mesma (6)
 • Marca as Competencia Clave que se traballarán, se non se marca ningunha aparecerá un aviso en vermello recordándoo (7). Ten en conta que, a diferencia da versión LOMCE, no currículum LOMLOE, ó non estar asociadas as CC a cada criterio, non é posible que se marquen automáticamente.

 

Unha vez rematada esta parte, desplázate á parte inferior onde aparecerán as actividades e exercicios.


Actividades e exercicios:

Nesta segunda parte da lapela iremos creando as diferentes actividades cos seus correspondentes exercicios para a tarefa (ou tema) seleccionada.

Deberás completar os diferentes campos dispoñibles tendo en conta as seguintes funcionalidades:

 • Escolle entre as actividades dispoñibles (1)
 • Engade unha actividade ou exercicio (2)
 • Borra a actividade ou exercicio (3)
 • Ordena as actividades ou exercicios (4)
 • Escribe o texto da actividade (5)
 • Engade un adxunto ou imaxe  (6)
 • Escribe o texto dos exercicios (7)
 • Fai click para escoller os criterios a traballar na actividad  (6)
 • Fai click para escoller os contidos a traballar no exercicio (8)Se escolles a opción de ordear as actividades, exercicios e tarefas, verás aparecer un menú similar ó seguinte, onde poderás subir ou baixar cada un dos elementos.Para cada actividade tan só deberemos escoller os criterios a traballar e automaticamente a aplicación introducirá os obxectivos correspondentes. Tan só haberá que premer no campo criterios, e na ventá que aparece ir marcándoos ou desmarcándoos, e automaticamente os cambios se aplicarán na actividade.

 • Escolle entre os niveis (1) e áreas (8)
 • Amosa só os criterios marcados (2)
 • Busca entre os criterios da área e nivel escollidos (3)
 • Indica os niveis para os que engadirás o criterio se premes +/- (4)
 • Marca o criterio no nivel actual (5)
 • Marca o criterio nos niveis sinalados (6)  (4)
 • Amosa as UD-UDIS nas que se marcou como traballado este criterio (7)
 • Marca os criterios agrupados no tipo elexido (9)Se deixas o rato sobre o título da actividade poderás ver os exercicios que contén, esto é útil cando está depregada a ventá cos criterios que cubren os exercicios.


Lembra que os cambios nos criterios dan lugar a actualización dos respectivos obxectivos, polo que non terás que escollelos (prográmame faino por ti ;) ). Estes cambios gárdanse automaticamente, pero os cambios os restantes campos: descrición, modelos de pensamento, agrupamentos, exercicios.... deben gardarse co botón de gardado presente en cada lapela.

Para traballar cos contidos dos exercicios o funcionamento é análogo ó anterior, tan só deberemos premer na caixa de contidos de cada exercicio, para escollelos dentro dunha ventá emerxente. Prográmame amosará só os contidos dispoñibles segundo o bloque dos criterios que foran seleccionados, de xeito que sexa máis doado atopalos. Se o desexas tamén podes buscar 'por palabra' entre tódolos contidos do nivel (estean ou non dentro do criterio marcado)

 • Escolle entre os niveis (1)
 • Marca o contido para este exercicio no nivel (2)
 • Marca o contido para este exercicio de tódolos niveis de infantil (3)  - Só dispoñible en infantil
 • Busca entre os contidos do nivel, con independencia de que estean ou non no bloque dalgú dos criterios escollidos (4)
 • Amosa as UD-UDIS nas que foi marcado o contido como traballado nalgún exercicio.Desmarcar tódolos criterios e contidos dunha actividade:

Nalgúns casos queremos valeirar unha actividade de criterios e contidos, por exemplo cando copiemos unha UD-UDI pública na que queiramos escoller os nosos elementos curriculares, ou mesmo se foi deseñada para outro nivel. Tan só deberemos premer a opción correspondente..