0 - Como obter documentos cos datos para introducir en PROENS

Desde prográmame-UDIS, podes obter unha serie de documentos para empregar, e completar algúns dos apartados en PROENS, a aplicación oficial da Consellería de Educación para elaborar as programacións didácticas.

De seguido indícanse os diferentes apartados dispoñibles en PROENS, e os documentos que poden xerarse en prográmame-UDIS, para empregarlos nos mesmos:

Ten en conta que en PROENS hai que elaborar un programación para cada área/materia e nivel, polo que é posible que teñas que repetir o introducido nalgúns dos apartados en todas elas (por exemplo en grupos mixtos). Esto implica que terás que xerar os documentos en Prográmame-UDIS para cada nivel e área.

Accede a PROENS nesta ligazón: https://edu.xunta.gal/proens


Tódolos documentos poden xerarse, e descargarse, nos seguintes botóns (a numeración e a sinalada posteriormente en cada apartado). Na lapela UDIS xerar.APARTADO NA APLICACIÓN  PROENS

DOCUMENTO DISPOÑIBLE EN PROGRÁMAME-UDIS

1.- INTRODUCIÓN

Escritura en caixa de texto.

-

2.- OBXECTIVOS E COMPETENCIAS

Marcar para cada obxectivo que aparece as CC que se traballan.

3.1.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Ir engandido nunha lista as diferentes UD ou UDI da área e nivel, se xa as tes feitas en prográmame-UDIS, podes obter a lista tal como se sinala. Para cada unha tes que indicar o/os trimestres así como número de sesións que ocupará e o peso na materia  (este último non dispoñible en prográmame-UDIS)
Podes xerar un documento coa lista de Unidades Didácticas dun cartafol na lapela UD-UDIS  XERAR na opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual'

Escollendo o botón 1 ou 2, atoparás a lista de UD-UDIS do cartafol ó final de calquera dos tres documentos.

No listado de UD-UDI verás, á esquerda, o número que se corresponde con cada UD-UDI, segundo a distribución por orde alfabética da lista.

Ampliar imaxe aquí


Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual.


Número de xornadas/días por UD-UDI:

Podes velo entrando en cada unha das UD-UDI, ou no propio documento que sinala no punto seguinte (3.2 Distribución do currículo nas unidades)


3.2.- DISTRIBUCIÓN DO CURRÍCULO NAS UNIDADES DIDÁCTICAS


Marcar na lista de Criterios e Contidos que aparece aqueles que se taballan en cada unha das UD. Se tes as túas UD-UDIS feitas en prográmame podes xerar a lista dos mesmos, para que tan só teñas que buscar e marcalos.

Adicionalemente podes crear sub-criterios e sub-contidos.

Podes conseguir dous tipos de documento, segundo a túa necesidade, onde se sinalan os criterios e contidos traballados en cada unha das Unidades Didácticas dun cartafol, na lapela UD-UDIS XERAR no apartado: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual'


a) Listaxe de criterios ou contidos traballados coas UD-UDI nas que están presentes:

Escollendo os botóns 1 e 2 (Xerar listaxe de contidos / criterios coas UD-UDIS nas que se traballan)

Estas son as correspondencias no apartado 3.2 de PROENS:

Ampliar imaxe aquí
b) Listaxe de UD-UDIS cos criterios, contidos, obxectivos... presentes en cada unha:

Tamén podes conseguir os mesmos datos xerando o documento con tódolos elementos curriculares por UD-UDI, se ben o indicado na opción a sería máis cómoda á hora de marcalos en PROENS.

Para elo tes que escoller o botón 3


Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual.

Ten en conta que Prográmame-UDIS non traballa con sub-criterios nin con sub-contidos.


Desde a APP podes xerar os 3 documentos:

Existe tamén a opción de obter estes mesmos documentos desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda)Número de xornadas/días por UD-UDI:

Ademais de no documento anterior tamén se pide o número de días (xornadas) en que se traballa cada UD-UDI, se o anotaches no calendario de cada UD-UDI, podes ver ese dato no apartado identificación de cada unha.

Do mesmo xeito podes velo no apartado identificación de cada UDI na APP para teléfonos intelixentes e tablets.


3.3.- AVALIACIÓN DAS UD

Para cada criterio de avaliación que se sinala (marcado como traballado no apartado anterior), indicar con que instrumento se avaliará e o mínimo para logralo. Se tres creadas as túas UD-UDIS en prográmame-UDIS, podes xerar a lista con estes datos, para localizalos e marcalos.

Pode conseguirse un documento onde se sinalan os instrumentos de avaliación para cada un dos creterios, en unha das Unidades Didácticas dun cartafol,  así como o descritor ou mínimo indicado para cada un deles, na lapela UD-UDIS XERAR escollendo a opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual'

Tan só tes que premer o botón 3 e xerar o documento

Estas son as correspondencias no apartado 3.3 de PROENS:

Ampliar imaxe aquí:


Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual.


Existe tamén a opción de obter este mesmo documento desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda)  4.1.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Escritura en caixa de texto.

-


  4.2.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Ir engadindo nunha lista os materiais e recursos que se empegarán, en xeral, non para cada UD-UDI. Se tes as UD-UDIS creadas en prograámame-UDIS, podes odes obter a lista dos incluidos nas UD-UDIS que teñas no cartafol, para logo ir introducíndoos.

 Pode conseguirse un documento onde se sinalan os intrumentos e recursos indicados nas UD-UDIS dun cartafol, na lapela UD-UDIS XERAR escollendo a opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual'

Tan só tes que premer o botón 3 " 


No documento xerado, o final do mesmo, atoparás a lista de materiais e recursos que indicaches nas diferentes UD - UDIS do cartafol.


Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual.


Existe tamén a opción de obter este mesmo documento desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda)
  5.1.- AVALIACIÓN INICIAL

Escritura en caixa de texto.

  5.2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN.

Escritura en caixas de texto.


  5.3.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Escritura en caixa de texto.

-

  5.4-  PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR O COÑECEMENTOS EN DETERMINADAS MATERIAS

Escritura en caixa de texto.

-

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE   

Escritura en caixa de texto.

-

   7.1.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Engadir nunha lista, para cada unha das UD, os elementos transversais que se traballan nela.

-

   7.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Engadir nun listado as actividades complementarias, coa descrición das mesmas, que se levarán a cabo.

-

   8,1.- AVALIACIÓN DO PROCESOD DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE COS SEUS INDICADORES

Engadir nun listado os indicadores para a avalición do proceso e práctica docente.

-

   8.3.- REVISIÓN, SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA, 

Escritura en caixa de texto.


-


Tal vez che interese o seguinte manual de uso de PROENS:

https://www.oscarabilleira.com/category/manuais/programacion-lomloe-e-proens/