6.6 - Xerar documentos da lapela programación e currículum


Desde a sublapela xerar, do apartado programación e currículo, poderás obter os seguintes documentos (en pdf e odt editable):

  • Xerar listaxe de criterios por área: Documento con criterios de avaliación da área nun listado (todos ou por tipo) 
  • Xerar planing comparativo de criterios da área escollida (de existir) con ou sen tipos
  • Xerar seguimento do PERFIL DE SAÍDA cos indicadores de logro para os descritores do perfil de PRIMARIA
  • Xerar o currículo dun nivel e área
  • Xerar borrador de A.C.S. dun identificador: Borardor de adaptación Curricular Significativa (con obxectivos, criterios e contidos), no modelo adaptado  da orde 8/9/2021