Anexo I - Xestión do currículo LOMLOE (introducir e editar áreas e/ou ámbitos)

Emprega só os currículos oficiais xa publicados no DOG:

    

Para acceder á xestión do currículum de cada etapa (introducir ámbitos en primaria, ou as materias da ESO, Bacharelato, EBI e ESA de Adultos) que emprega prográmame, deberás ter un acceso autorizado (contacta con info@recursoseducativos.net para máis información), e acceder á aplicación de xestión na parte inferior dereita da pantalla principal. Lembra que podes deixar as túas dúbidas e comentarios no foro para colaboradores, dispoñible na web.


Accederás a unha nova ventá na que poderás navegar entre as diferentes áreas rexistradas na aplicación, para introducir criterios, obxectivos e contidos, así como para modificar ou eliminar algún deles.


O entorno de traballo:

Estas son as caixas para engadir os contidos, bloques, criterios e contidos para a área/materia, nos diferentes niveis, do apartado xestión do currículum:

Poderás desplegar ou contraer cada un dos apartados premendo no signo + de cada un.


Poderás escoller a materia/area, no menú superior (só verás aquelas ás que teñas acceso).

Para  editar calquera dos elementos introducidos debes premer o botón correspondente.

Na parte superior aparecerán os obxectivos da área que sexan introducidos no menú correspondente.Debaixo aparecerán os criterios e contidos introducidos, ordenados por nivel e bloque.
Como editar/borrar algún dos elementos introducidos:

Premendo no botón editar poderás modificar calquera dos elementos introducidos, por exemplo escoller o bloque no que se atopa.


Se no campo código (ou onde se sinale en cada caso) se escribe a palabra  borrar, (en minúsculas e sen espazos antes ou despois) e se gardan os cambios será eliminado.

Se borras un bloque de contido, os criterios que o tivesen marcado, de ser o caso, volverán a estar no apartado de criterios sen bloaue asignado.


Para editar algún dos bloques creados, deberás empregar o menú superior (a caixa onde se engadiron)

 

A estratexia de traballo:

Deberás localizar no currículum os seguintes elementos:Táboa de relación entre os obxectivos e os descritores do perfil de saída, atoparalo ao final do currículo de cada área/materia)No caso dos contidos deberás enumeralos correlativamente en cada bloque, para poder introducir ese valor no campo correspondente. Cada novo bloque comezará de novo en 1.


No exemplo anterior os códigos dos bloques serían C3.1.1, C3.1.2. (porque son subapartados do contido) C3.2....  Correspondéndose o número 3 ó bloque de contidos no que se atopan e a C a contidos (non confundir con CA que son os Criterios de Avaliación) .

No caso de existir sub-apartados nos contidos, copia o contido pai, engade : (dous puntos( e logo o subapartado.  Ao fin de manter unha coherencia coa nomenclatura de PROENS, tamén engadiremos o contido pai por separado, rematado en .0 (de non engadir este cero ordenaríanse incorrectamente) .

Así no exemplo anterior sería:

 • C3.1.0  Esquema corporal:
 • C3.1.1   Esquema corporal: Conciencia corporal
 • C3.1.2  Esquema corporal: Lateralidade e a súa proxección no espazo

No caso de non existir subapartados, obviamente podes omitir a anterior indicación e enumeralos correlativamente sen engadir o  .0 en ningún deles.

Unha vez localizados os diferentes elementos deberás crear nos apartados correspondentes (sinalados ó comezo), os seguintes elementos:

 • 1º - Engadir os obxectivos da área/materia (non se precisará indicar o nivel)
 • 2º - Edita cada un dos obxectivos introducidos e engade as relacións co perfil de saída, para as Competencias Clave que as teñan.


 • 3º - Crear os bloques de contido para cada nivel da área/materia.
 • 4º.- Engadir os criterios de avaliación para cada nivel da área/materia. Irán almacenándose no apartado -Bloque 0-.
  • No caso dos criterios de avaliación a nomenclatura a empregar para cada un é do tipo CA1.1. (Criterio Avaliación bloque 1 número de criterio 1)
 • 5º.- Editar cada criterio engadido (presente no - Bloque 0 -, para escoller o seu bloque no despregable. Gardar os cambios para que se coloque no bloque correspondente.
 • 6º.- Engadir os contidos para cada nivel da área/materia, usando a numeración creada para os mesmos. Lembra comezar de novo en CX.1 con cada novo bloque.
  • No caso dos contidos a nomenclatura a empregar para cada un é do tipo C1.1 (Contido do bloque 1 número de contido 1)
 • 7 º.- Editar cada contido engadido (presente no - Bloque 0 -, para escoller o seu bloque no despregable. Gardar os cambios para que se coloque no bloque correspondente.
 • 8º .- Repetir os pasos 3º a 6º para os restante niveis da área/materia.
Os elementos introducidos (contidos e criterios), que non teñan aínda un bloque asignado aparecerán no - bloque 0  Sen asignar-. Lembra que debes asignar sempre os contidos e criterios ó bloque que lle corresponde.

 


Criterios con número asociado no planing (opcional)

Esta opción é opcional, pode engadirse ou non, ou mesmo facelo no futuro se se considera. Ten en conta que non é preciso introducir este número para que todo funcione correctamente, únicamente non existirá o planing comparativo no apartado programación e currículo.

Cando edites un criterio verás aparecer un campo chamado -número asociado-.  A finalidade desde número e poder usar modo planing, no apartado de xestión de tipos, así como marcar un mesmo criterio para diferentes niveis nas UD-UDIS.

A idea e -asociar- cada criterio co seu correspondente, nos diferentes niveis. Deberás crear unha táboa, onde ordenes os criterios de cada área, organizándoos en filas enumeradas. Eses números serán os -asociados-. .Deberás incluír ese número no campo -asociado- de cada criterio


   

Agradecementos como colaborador ou colaboradora:

Tódolos usuarios e usuarias que colaboran, ou colaboraron, introducindo o currículo dalgunha área ou materia, aparecen citados no pé de páxina de Prográmame-UDIS, nas respectivas etapas, a modo mínimo agradecemento e recoñecemento.

Ao lado de cada nome de usuario figura a área/materia ou áreas/materias, que introduciu, está introducindo ou mantendo.


Gracias a todos e todas por colaborar, e aportar o voso traballo para ser empregado por outros compañeiros e compañeiras, de modo desinteresado.

Se detectas algún erro nesta lista comúnicao.


E se aínda teño dúbidas?:

Para calquera dúbida durante o proceso de introdución do currículo, podes facerma chegar por e-mail, no foro ou coma mensaxe privado a través do grupo oficial de telegram. Podes atopar todas estas vías de contacto na seguinte ligazón:

https://www.recursoseducativos.net/Help-Desk/faqs